Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Öppna data >> SWEPOS DGNSS-tjänst

Handledning till DGNSS-tjänsten

DGNSS-tjänsten ingår i Lantmäteriets öppna data och är tillgänglig för positionering över hela landet. I det här dokumentet kan du läsa om de krav och rekommendationer som gäller för din GNSS-enhet, och hur du gör för att ansluta enheten till DGNSS-tjänsten.

Krav på GNSS-enheten

  • Enheten ska kunna hantera inkommande korrektionsdata för GNSS i standardformatet RTCM 2.3.
  • Enheten ska fungera som en Ntrip-klient, eller vara kopplad mot annan enhet som agerar som Ntrip-klient (t.ex. en mobiltelefon).

Anslutning mot tjänsten

Korrektionsdata från SWEPOS finns tillgängliga via dgnss-swepos.lm.se, port 2101. Detta kräver ett konto, som registreras gratis. Anslutning sker via modem eller mobiltelefon som är kopplad till (eller integrerad med) GNSS-mottagaren, en s.k Ntrip-klient. Du väljer en av fem s.k. anslutningspunkter, beroende på vilken av punkterna du befinner dig närmast (se kartan). För att få bästa resultat bör avståndet till närmaste anslutningspunkt inte överstiga 300 kilometer. Anlutningspunkternas namn inom parentes nedan:

  • Norra Norrland (norrland_n)
  • Mellersta Norrland (norrland_m)
  • Södra Norrland (norrland_s)
  • Svealand (svealand)
  • Götaland (gotaland)

Valet av anslutningspunkt kan automatiseras i vissa Ntrip-klienter, t.ex. genom att använda GNSS-enhetens autonoma position.

Positionskvalitet

Med hjälp av korrektionsdata ska din GNSS-enhet kunna positionsbestämmas med en s.k. ”differentiell kodlösning” (vilket motsvarar koden ”2” för GPS Quality Indicator i en GGA-sträng enligt NMEA 0183-standarden). För en differentiell kodlösning blir lägesosäkerheten i referenssystemet SWEREF 99 ca 1 meter, vilket kan variera något beroende på GNSS-enhetens prestanda och avstånd till anslutningspunkt. Måttet på lägesosäkerhet väntas omfatta ca 95 % av alla positionsbestämningar.

Liten ordlista

GNSS

Global Navigation Satellite Systems är de satellitsystem som används för global navigering och positionering, vilket inkluderar amerikanska GPS, ryska Glonass och europeiska Galileo.

DGNSS

Differential GNSS är ett samlingsbegrepp för mätning där man utnyttjar flera GNSS-mottagare för att minska osäkerheten i lägesbestämningen. Idag används DGNSS huvudsakligen för att beskriva de relativa mätmetoder som baseras på kodmätning , vilket bygger på en enklare och mer robust princip jämfört med bärvågsmätning.

RTCM

Technical Commission for Maritime Services är en internationell samarbetsorganisation som upprättar standarder för radiokommunikation. RTCM:s specialkommitté 104 tillhandahåller de vanligaste fabrikatoberoende standarderna för s.k. korrektionsdata som används vid GNSS-tillämpningar i realtid. I den här DGNSS-tjänsten används exempelvis ”RTCM Recommended Standards for Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Service, version 2.3”.

Ntrip

Networked Transport of RTCM via Internet Protocol är ett standardprotokoll för överföring av GNSS-data över Internet. Den senaste versionen är 2.0.

En lista med några Ntrip-klienter:
http://igs.bkg.bund.de/ntrip/download

Dokumentationen för Ntrip version 1.0:
http://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/documentation/NtripDocumentation.pdf

Exempel på Open Source-utveckling:
http://software.rtcm-ntrip.org/
http://gpsworld.com/new-open-source-bkg-ntrip-client-published/

SWEPOS

SWEPOS är ett s.k. aktivt referenssystem, ett nätverk bestående av hundratals stationära referensstationer för GNSS med fasta dataförbindelser till Lantmäteriets huvudkontor i Gävle. SWEPOS används bl.a. för att definiera och övervaka referenssystemet SWEREF 99. SWEPOS utgör också infrastrukturen för stora delar av den noggranna GNSS-mätning som används inom kommunal, privat, och statlig kartläggnings- och produktionsverksamhet.

SWEREF 99

Ett nationellt 3D-baserat referenssystem som används för kartläggning och lägesangivelser i Sverige. Lägen i 3D anges i första hand kartesiskt (XYZ) i ett rätvinkligt geocentriskt koordinatsystem, eller geodetiskt (latitud, longitud, höjd) på referensellipsoiden GRS 80. Om läget ska anges i plan kartprojektion (2D) så måste projektionsparametrar anges.
Läs mer om SWEREF 99 och andra referenssystem:
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/