Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Det här är SWEPOS!

Vad är SWEPOS?

SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Systemet består av ca 300 s.k. fasta referensstationer för GNSS-mätning.

De fasta referensstationerna tar emot signaler från GNSS-satelliterna och skickar data vidare till SWEPOS driftledningscentral på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle. Vid driftledningscentralen samlas dataströmmarna från alla stationer in och kvalitetskontrolleras innan den används till SWEPOS positioneringsstjänster , dataarkivering, eller vidaredistribueras till andra tjänsteleverantörer. Detta sker varje sekund under dygnet, året runt.

De mest stabila SWEPOS-stationerna bildar tillsammans den fysiska ”ryggraden” i vårt nationella referenssystem SWEREF 99. Du kan läsa mer om SWEREF 99 och andra referenssystem på Lantmäteriets hemsida.

Lantmäteriet har det övergripande ansvaret för drift och utveckling av SWEPOS. Grundläggande investeringar i SWEPOS sker huvudsakligen via statliga anslag. Löpande driftskostnader inklusive framtida uppgraderingar finansieras på lång sikt via abonnemangsintäkter.